Johtaminen

PF Talous Oy tarjoaa asiantuntevia johtamispalveluita yritysten erilaisiin muutostilanteisiin.

  • Talous­pääl­lik­kö - / Talous­joh­don palvelut
  • Lii­ke­toi­min­nan kehittämispalvelut
  • Talou­den kehittämispalvelut

Talouden johtamispalvelut

PF Talous Oy tar­jo­aa eri­mit­tai­sia joh­ta­mi­sen resurs­se­ja yri­tyk­sen muu­tos­ti­lan­tei­siin, kuten talous­hal­lin­non pro­ses­sien muu­tok­set ja nii­den jal­kaut­ta­mi­nen orga­ni­saa­tioon sekä eri­lais­ten yri­tys­jär­jes­te­ly­jen muu­tos­ten joh­ta­mi­nen. Joh­ta­mi­sen pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös joh­don ja/tai hal­li­tuk­sen rapor­toin­ti, talous­kat­sauk­set ja lii­ke­toi­min­nan talou­del­li­sen suun­nit­te­lun tuki.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!