Taloushallinto

PF Talous Oy tarjoaa kattavat kirjanpidon ja taloushallinnon palvelut yrityksille Rovaniemellä ja muualla Suomessa

  • Säh­köi­nen taloushallinto
  • Kir­jan­pi­to ja tilinpäätöspalvelut
  • Kon­ser­ni­ti­lin­pää­tös­pal­ve­lut
  • Veroil­moi­tus­pal­ve­lut
  • Talou­den joh­ta­mi­nen: bud­je­toin­ti, ennus­ta­mi­nen, kassabudjetointi

Tar­joam­me koko­nais­val­tais­ta talous­hal­lin­non pal­ve­lua, joka rää­tä­löi­dään yri­tyk­sen omien tar­pei­den ja toi­vei­den mukai­ses­ti. Säh­köi­sen talous­hal­lin­non avul­la pys­tym­me jaka­maan hel­pos­ti molem­pien teke­mi­set ja mah­dol­lis­ta­maan kir­jan­pi­don val­mis­tu­mi­nen jopa heti kuun vaih­teen jäl­keen. Käy­tös­säm­me on Fina­gon help­po­käyt­töi­nen talous­hal­lin­non ohjel­mis­to, jon­ka avul­la kir­jan­pi­to hoi­tuu tehok­kaas­ti, mis­sä ja mil­loin vain.

Säh­köi­sen talous­hal­lin­non pal­ve­lui­den lisäk­si kir­jan­pi­to hoi­tuu meil­lä edel­leen myös perin­tei­seen tapaan, jos asia­kas niin haluaa!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!