Tietosuojaseloste

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10 §:n mukai­nen rekisteriseloste

Rekis­te­rin­pi­tä­jä
PF Talous Oy
2992695-8
Varas­to­tie 2, 96100 Rovaniemi

Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa
Päi­vi Frant­ti
040 5868801, paivi@pftalous.fi

Rekis­te­rin nimi
PF Talous Oy:n asia­kas- ja markkinointirekisteri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­tar­koi­tus
Asia­kas­tie­to­jen hal­lin­ta sekä pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­nen ja markkinointi

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö
Etu- ja suku­ni­mi
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Puhe­lin­nu­me­ro
Orga­ni­saa­tio ja ase­ma
Orga­ni­saa­tion osoitetiedot

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
PF Talous Oy:n asia­kas­re­kis­te­ri
Hen­ki­lön oma ilmoi­tus (esim. ver­kon kaut­ta, puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se, kir­jeit­se, hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pai­kan
pääl­lä tai muul­la vas­taa­val­la tavalla).

Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set
Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa voi­mas­sa ole­van lain edel­lyt­tä­mis­sä tilanteissa.

Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le
Tie­to­ja ei siir­re­tä Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet
Rekis­te­rin käyt­tö on suo­jat­tu käyt­tä­jä­koh­tai­sin tun­nuk­sin, sala­sa­noin sekä käyt­tö­oi­keuk­sin. Tie­to­ja voi­vat
muo­ka­ta ainoas­taan rekis­te­rin käyt­tö­oi­keu­den saa­neet hen­ki­löt. Pal­ve­li­men tie­to­kan­ta ja sisäl­tö­tie­dos­tot on
suo­jat­tu yleis­ten käy­tän­tö­jen mukaisesti.

Tar­kas­tusoi­keus ja oikeus vaa­tia tie­don kor­jaus­ta
Jokai­sel­la rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus tar­kis­taa rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­dot ja vaa­tia
mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä. Mikä­li hen­ki­lö halu­aa
tar­kis­taa hänes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oikai­sua, pyyn­tö tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti
rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Rekis­te­rin pitä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.
Rekis­te­ri­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU-tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den
kulues­sa).

Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det
Rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen rekis­te­ris­tä
(”oikeus tul­la unoh­de­tuk­si”). Niin ikään rekis­te­röi­dyl­lä on muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­set
oikeu­det kuten hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­nen tie­tyis­sä tilan­teis­sa. Pyyn­nöt tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti
rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.
Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU-tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti
kuu­kau­den kuluessa).

Päi­vi­tet­ty 7.5.2019